Sunday, May 25, 2008

Hadis: Satu Penilian Semula #15

Bab III: Sumber, Sebab dan Kesan Hadis (Sambongan)


Pertelagahan Politik

Satu kajian terhadap sumber-sumber asal, seperti Ibn Sa’d (m.230/845), Malik Ibn Anas (m.179/795), Tayalisi (m.203/818), Humaydi (m.219/834) dan Ibn Hanbal (m.241/855), akan menunjukkan bahawa keempat-empat khalifah al-Rasyidun di dalam pentadbiran-pentadbiran mereka sedikit sekali menggunakan sunnah.9

Malah konsep ‘sunnah Nabi’ tidak disebut oleh Nabi sendiri dan tidak muncul hingga enam dan tujuh dekad selepas Nabi, dalam pemerintahan Umar abdul Aziz (m.720), dan mula digunakan oleh beliau sendiri.10 Tetapi sumber-sumber kemudian, seperti Ibn Qayyim (m.691/1292) telah mengaitkan nama-nama Khalifah-khalifah Abu Bakr dan Umar Ibn Khattab dengan amalan mengikut sunnah.11 Nyatalah ini satu perkembangan kemudian untuk mengesahkan sunnah dengan menggunakan kewibaan tokoh-tokoh besar ini.

Pertumbuhan hadis, nampaknya bermula dengan bentuk cerita-cerita mengenai Nabi, yang diceritakan oleh tukang-tukang cerita, bentuk puji-pujian (fada’il) terhadap Ali dan Abu Bakr, dan bentuk panduan-panduan dalam hal halal dan haram (halal wa haram).12 Inilah yang kemudiannya diberi bentuk hadis.

Kata-kata rekaan berbentuk pujian kepada Ali dan abu Bakr yang muncul selepas Nabi adalah gambaran sengketa politik yang pertama di antara penyokong-penyokong Ali dan penyokong-penyokong Abu Bakr. Ibn Abi’I-Hadid (m.655/1257), pengulas kumpulan kata-kata masyhur yang dikaitkan kepada Ali Abi Talib, Nahj al-Balagha, mengaku bahawa kaum Syi’ahlah yang mula-mula menciptakan hadis-hadis pujian. Kata beliau, “Ketahuilah bahawa perekaan hadis-hadis pujian mula-mula dibuat oleh kaum Syi’ah, kerana mereka pertama sekali menciptakan hadis-hadis mengenai pemimpin mereka. Permusuhan terhadap musuh mereka mendorong mereka melakukan pemalsuan ini…Bila golongan Bakriyah melihat apa yang telah dibuat oleh Syi’ah, mereka pula mereka hadis-hadis untuk pemimpin mereka. Bila Syi’ah melihat apa yang telah dilakukan oleh Bakriyah, mereka melipat-gandakan usaha-usaha mereka…”13

Penulis yang sama menulis lagi mengenai hadis-hadis palsu yang dianjurkan oleh khalifah Mu’awiyah untuk menentang Ali. Mengikut beliau, “Kemudian Mu’awiyah menulis kepada gabenor-gabenor, mengatakan: “Hadis mengenai Uthman telah bertambah dan merebak di segenap kota, bandar dan daerah. Bila surat saya sampai kepada kamu, kerahkan rakyat supaya menceritakan kebaikan-kebaikan para sahabat dan khalifah-khalifah yang pertama. Dan jangan benarkan sesiapa menceritakan tentang Ali tanpa mendatangkan yang lain yang menyalahi ini mengenai para sahabat. Saya lebih suka begini, dan saya lebih gembira; ia menafikan dakwaan-dakwaan Abu Turab dan kaum Syi’ahnya dengan lebih terang, dan bagi mereka lebih susah hendak ditanggung daripada kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan Uthman.’

“Surat-surat Mu’awiyah dibaca kepada rakyat. Dan banyak laporan palsu yang langsung tidak mengandungi sedikit kebenaran pun dibuat mengenai kebaikan-kebaikan para sahabat. Rakyat bergiat sungguh mengada-adakan cerita-cerita seperti ini hingga mereka membuat pidato-pidato pujian dari atas mimbar. Guru-guru di sekolah diarahkan mengajar murid-murid mereka yang muda cerita-cerita dengan banyaknya hingga mereka boleh menceritakannya dan mengkajinya sepertimana mereka mengkaji Quran dan sehingga mereka mengajarnya kepada anak-anak gadis, isteri-isteri dan pembantu-pembantu rumah mereka. Tuhan saja yang mengetahui berapa lama mereka terus berbuat demikian”.14

Jelaslah dari laporan-laporan di atas bahawa satu daripada punca-punca pemalsuan hadis di peringkat awal ialah sengketa politik di antara penyokong-penyokong Ali dan penyokong-penyokong Abu Bakr yang berterusan hingga pemerintahan Uthman dan kemudian sengketa dan permusuhan di antara puak Syi’ah dan puak Mu’awiyah. Punca ini dan punca-punca lain dijelaskan oleh sejarawan moden Arab, Dr, Ahmad Amin, dalam bukunya Fajar Islam. Mengikut beliau, pemalsuan hadis dibuat kerana lima sebab, iaitu pertelagahan politik antara pelbagai puak, perselisihan pendapat dalam bidang-bidang ilmu kalam dan fikah, cita kebendaan di setengah kalangan ulama, tujuan untuk menggalakkan kebaikan dan mencegak maksiat dengan cara mudah, yakni memalsukan hadis-hadis yang menggalakkan dan yang mencegah (tarhib wa-targhib), dan untuk menyalurkan ajaran-ajaran baik dari sumber-sumber bukan Islam.15

Walaupun kebanyakan hadis palsu ini tidaka terdapat lagi dalam kumpulan-kumpulan hadis klasik, barangsiapa yang mengkaji Hadis masih dapat melihat ciri-ciri yang disebut di atas. Hadis-hadis pujian terhadap para sahabat dalam Mishkat-ul-Masabih masih memperlihatkan sengketa politik di antara puak Syi’ah dan puak Bakriyah dan menunjukkan bahawa hadis ini telah diciptakan oleh puak-puak tersebut untuk menegakkan pendirian masing-masing. Umpamanya, perhatikan contoh-contoh berikut:16

Anas meriwayatkan Nabi mendaki Uhud bersama-sama Abu Bakr, Umar dan Uthman. Ia gementar kerananya, lalu Nabi membentak kakinya seraya berkata, “Bertetaplah, wahai Uhud! Sesungguhnya di atasmu seorang Nabi, seorang yang benar dan dua orang syahid (Riwayat Bukhri)

Zerre b. Hubaish meriwayatkan Ali telah berkata, “Demi Dia yang membelah benih dan menciptakan nafas, Nabi ummi telah memberi kepadaku satu perjanjian: bahawa tiada siapa kecuali seorang mukmin akan mencintai aku, dan tiada siapa kecuali seorang munafik akan membenciku” (Riwayat Muslim)

Hadis-hadis di atas dikutip dari banyak yang lain sebagai contoh saja untuk menunjukkan sifat berpihak hadis-hadis ini. Mengapa hadis yang pertama tidak menyebut Ali, sedangkan beliau seorang daripada empat khalifah al-Rasyidun? Nyatalah hadis ini telah diciptakan setelah Nabi wafat dan setelah berlaku pertelagahan antara puak Syi’ah dan puak Bakriyah, seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi. Hadis yang kedua pula menunjukkan Nabi mengutuk golongan yang membencikan Ali. Nyatalah hadis ini telah diciptakan oleh puak Syi’ah untuk menentang musuh-musuh mereka.

Kita akan mengambil masa yang panjang jika kita hendak memberi contoh-contoh bagi tiap-tiap jenis pemalsuan hadis. Hal inipun tidak perlu. Memadailah kita memetik keterangan-keterangan beberapa orang sarjana Hadis:

Ibn ‘Adli telah mengatakan, “Ketika seorang pemalsu hadis bernama Abdul Karim bin Abu al-‘Auja diambil ke tempat hukum bunuh ia berkata: ‘Saya telah memalsukan hadis kepadamu sebanyak empat ribu hadis di mana saya mengharamkan dan menghalalkan. (Ahmad Amin, Fajar Islam, h.290)

Dalam buku yang sama, pengarang itu mencatat lagi (h.290-91): “Muslim telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Said al-Qattan, dan dari bapanya, ia berkata: ‘Saya tidak nampak bahawa orang salih lebih banyak bohongnya dalam satu-satu hal lebih dari seorang yang berbohong dengan hadis-hadis’. Muslim menerangkan kata-kata ini: ‘Pembohongan yang berlaku itu tidak sengaja.’ Setengah-setengah orang yang mengadakan hadis palsu itu terdorong oleh maksud baik, iaitu dikumpulkannya segala ucapan yang didengar dengan keyakinannya bahawa semua perkara itu benar. Dalam hatinya tidak ada maksud berbohong, dan ia mengatakan segala yang telah didengarnya. Kemudian orang-orang lain mengutip daripadanya kerana mereka tertipu dengan kebenarannya.”

Fazlur Rahman dalam karya besarnya Islam, h.49, berkata: “Bahawa parti-parti politik yang bertentangan mencuba mempengaruhi fikiran umum melalui saluran Hadis dan menggunakan nama-nama ahli-ahli yang agung dalam Sunnah adalah satu kenyataan yang tidak dinafikan oleh sesiapa yang mengkaji sejarah awal Islam.

Sarjana Orientalis Hadis yang masyhur, Ignas Goldziher, mencatat dalam buku perintisnya Muslim Studies (Jil.11, h.126): “…Tiap-tiap aliran dan kontra aliran fikiran dalam Islam telah dilafazkan dalam bentuk hadis, dan tidak ada perbezaan dari segi ini di antara pendapat-pendapat yang bertentangan dalam semua bidang. Apa yang kita pelajari mengenai parti-parti politik, demikian juga bagi perbezaan-perbezaan mengenai syariat, perkara-perkara dogma dan lain-lain. Tiapa-tiap pendapat atau keinginan, tiap-tiap adat dan bid’ah timbul dan menjelma dalam bentuk hadis.”

Dr. M.M. Azami dalam kajian untuk ijazah Ph. D.nya, Studies in Early Hadis Literature, h.217, berkata: “…Kemungkinan besar pemalsuan sunnah bermula dalam bidang politik, memuji dan mencaci parti-parti berkenaan. Dalam karya al-Shaukani yang terkenal mengenai sunnah-sunnah rekaan kita mendapati 42 sunnah rekaan mengenai Nabi, 38 sunnah rekaan mengenai tiga khalifah pertama, 96 sunnah rekaan mengenai Ali dan isterinya Fatimah, [dan] 14 sunnah rekaan mengenai Mu’awiyah. Oleh yang demikian, nampaknya, sunnah-sunnah palsu bermula kerana maksud-maksud politik pada dan sekitar zaman peperangan antara Ali dan Mu’awiyah, dan berlanjutan kemudian sebagai serangan balas terhadap daulah Umawiyah.”


Dari pemerintahan Mu’awiyah (661-680) hingga ke akhir abad kedua Hijrah bila hadis-hadis dibukukan secara rasmi, pemalsuan hadis berlaku secara berleluasa. Bukan saja Hadis merupakan cerita dan alat untuk puak-puak politik dan teologi untuk menegakkan pendapat masing-masing, malah, seperti kata Maurice Bucaille, “Oleh kerana sedikit saja bilangan hadis yang boleh dianggap sebagai menyatakan fikiran-fikiran Nabi dengan pasti, yang lain pastilah mengandungi fikiran-fikiran rakyat pada zaman itu…”17 Oleh kerana hendak mencegah pemalsuan hadis yang berterusan dan membendung perpecahan di kalangan masyarakat Islam pada waktu itu maka timbullah gerakan untuk menetapkan sumber-sumber perundangan dalam Islam dan untuk mempiawaikan hadis. Inilah sebab sosial yang menimbulkan tokoh besar perundangan Islam, Imam Shafi’i (m.204/820), yang telah menetapkan buat selama-lamanya, yakni hingga sekarang, asas perundangan Islam dengan teori perundangan yang mengatakan sumber-sumber perundangan Islam ialah Quran, Hadis, Ijmak dan Qias.18


Sambongan: Pembukuan Hadis

Wednesday, May 21, 2008

APAKAH MASALAH UMNO SEKARANG,

RINGKASNYA?

Oleh: Kassim Ahmad

21 Mei, 2008

Betulkah jika Presiden UMNO sekarang dan Perdana Menteri meletak jawatan, segala-galanya akan menjadi baik balik dalam Rumah UMNO yang sedang dalam keadaan kucar-kacir? Inilah yang diandaikan, dan dituntut, oleh bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri selama 22 tahun, Tun Dr. Mahathir, apabila beliau mengisytiharkan keluar dari UMNO di Alor Star pada 19 Mei lau. Dengan tabik kepada beliau, saya ingin menyatakan bahawa andaian itu tidak benar.

Kelemahan-kelemahan dan kesilapan-kesilapan Datuk Seri Abdullah Badawi yang disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir (campur-tangan keluarganya yang tidak sah dalam pentadbiran parti dan Kerajaan; dasar tunduk kepada Singapura dan Amerika Syarikat; ketiadaan demokrasi dalam parti; kegagalan beliau menghadapi dan menyelesaikan pelbagai masalah; dan akhir sekali, kemerosotan undi UMNO dan Barisan Nasional dalam Pilihanraya Umum yang lalu). Besar kemungkinan, tuduhan-tuduhan ini semuanya betul, kerana orang ramai dapat melihat tanda-tanda dan bukti-buktinya. Abdullah Badawi sendiri tentu sedar akan kelemahan-kelemahan beliau, dan beliau, secara sukarela, patut berundur sebelum UMNO, bangsa dan negara rosak sama sekali. Nyatalah beliau tidak bercadang berbuat demikian. Dalam keadaan ini, Perhimpunan Agung UMNO perlu bertindak untuk mempercepatkan pemilihan suatu pimpinan yang baru yang lebih layak dan dinamik.

Namun demikian, dengan suatu pimpinan baru, adakah UMNO dapat menyelesaikan masalah-masalahnya? Dalam sebuah memorandum yang saya kirim kepada beliau pada 31 Mac, 2005, [1] saya menyubut dua masalah besar yang dihadapi oleh UMNO, iaitu (a) ketiadaan sebuah falsafah perjuangan progresif yang jelas, dan (b) kemerosotan semangat perjuangan di kalangan pimpinan UMNO sejak dua tiga dekad yang lalu. Saya menggesa supaya beliau dan pimpinan UMNO membuat perubahan-perubahan ini sebagai pra-syarat untuk melakukan perubahan-perubahan lain yang diperlukan oleh bangsa dan negara kita.

Seperti yang diketahui, UMNO lahir dari perut faham kebangsaan Melayu kanan dan faham konservatif Islam. Ini membuat UMNO dapat diterima oleh penjajah Inggeris, dan sebagai balasan, dasar kebangsaan UMNO tidak sebenarnya anti-penjajah. Inilah yang menyebabkan Inggeris bersetuju dengan tuntutan kemerdekaan kita, dan kemerdekaan diisytiharkan pada 31 Ogos, 1957, dengan syarat-syarat politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh Inggeris. Namun demikian, perubahan dari dasar kanan pro-kolonial kepada dasar yang lebih bebas dan pro-rakyat dibuat oleh Presiden UMNO dan Perdana Menteri kedua, Dato’Abdul Razak Hussein. Sepatutnya, pada masa inilah UMNO perlu menakrifkan falsafah politiknya dengan lebih jelas. Faham kebangsaan Melayu dan faham Islamnya, yang menjadi pedoman kepada perjuang UMNO, sepatutnya ditakrifkan secara lebih progresif dan jelas pada ketika ini. Barang diingat, Dato’Abdul Razak, mempunyai sebuah think-tank pada ketika itu, terdiri dari cerdik-pandai Malaysia yang patriotik dan progresif, yang telah membantu beliau membuat beberapa perubahan dasar yang penting, termasuk Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan dasar luar berkecuali.

Malangnya, Razak meninggal dunia awal dan dasar itu, walaupun diteruskan oleh Hussein Onn dan khasnya Dr. Mahathir, tidak digabungkan dengan penggubalan falsafah politik progresif yang lebih jelas. Dr. Mahathir kemudian menumpukan kepada pembangunan ekonomi, walaupun beliau mengabaikan pertanian, dan prasarana fizikal yang agak baik. Beliau juga, anehnya, mengabaikan pembangunan mental dan intelektual, kedua-dua di perinkat parti dan masyarakat, yang sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi dan prasarana fizikal tadi. Saya katakan “aneh”, kerana kedua-dua sifat ini diutamakan dalam diri beliau sendiri.

Setelah peninggalan Tun Abdul Razak, dan hasil-hasil positif DEB kepada masyarakat Melayu khasnya, maka bermulalah kemerosotan perjuangan di kalangan pimpinan UMNO. Perjuangan asal untuk membela bangsa bertukar menjadi perlumbaan untuk menghambat kebendaan. Apa yang dipanggil “politik wang” – rasuah, sebenarnya, tumbuh dan bersarang dalam semua peringkat pimpinan UMNO. Sesetengah orang berkata ini lumrah. Sebenarnya, ia tidak lumrah. UMNO boleh mengelaknya dengan mendefinasikan falsafah perjuangannya secara lebih jelas dan progresif serta mendidik ahli-ahli dan bakal pemimpinnya dalam falsafah perjuangan ini. Ini akan mengajar semua ahlinya supaya “memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan”, dalam frasa agung al-Quran. Dengan demikian, demokrasi akan subur dalam UMNO dan tidak akan muncul seorang diktatok atau satu kuasa autokratik di dalamnya.

Dalam keadaan UMNO yang lebih progresif dan humanis ini, UMNO tidak akan ada masalah untuk membuka pintunya kepada keahlian bukan-Melayu -- satu syarat yang, nampaknya, perlu sekarang.

Kita tidak harus lupa juga bahawa sistem dunia liberal-kapitalis Inggeris-A.S., yang juga merangkumi negara kita, sedang di peringkat keruntuhannya yang akhir. Pelbagai tanda sudah kelihatan, termasuk kejatuhan nilai dolar A.S. dan kenaikan harga minyak dan barang-barang makanan ruji di pasaran antarabangsa. Sistem yang dipuja oleh ideolog A.S., Francis Fukuyama, sebagai sistem yang akan memerintah dunia selama-lamanya, sekarang sudah muflis! Kita, sebagai sebuah negara Dunia Ketiga yang bebas, harus bekerjasama dengan Rusia, China India dan negara-negera lain yang bersetuju untuk mereformasi sistem yang muflis ini, untuk berbuat demikian untuk mengelak diri kita dari tenggelam bersama-sama mereka yang patut tenggelam. Inilah jalan selamat bagi kita.

Walaupun kita tujukan esei ini kepada UMNO, penyakit korupsi mental dan intelektual ini akan terkena juga kepada parti-parti dalam gabanugan “Pakatan Rakyat”.

Mereka harus berjaga-jaga. Kita semua harus berjaga-jaga. Kita semua sedang diperhatikan oleh Tuhan yang pantas dan dahsyat hukuman-Nya.

Kassim Ahmad seorang penulis bebas Malaysia. Beliau boleh dihubungi di kassim03@streamyx.com Laman web beliau http://www.kassimahmad.blogspot.com/
Sunday, May 18, 2008

Hadis: Satu Penilian Semula #14

Bab III: Sumber, Sebab dan Kesan Hadis


Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi berdasarkan kebenaran. (Quran, 29:44)

Tiap-tiap perkara ada sebabnya dan ada pula akibatnya. Tidak ada satu perkara yang berlaku tanpa sebabnya dan tanpa pula akibatnya. Ini merupakan satu hukum alam yang telah diiktiraf oleh manusia. Mengikut ahlul Hadis Nabi Muhammad mewariskan dua perkara kepada umatnya: kitab Allah dan sunnah Nabi.1 Kita akan membuktikan dalam Bab IV bahawa hadis ini palsu.

Sebenarnya, sejarah telah membuktikan dengan sepenuhnya bahawa pada ketika Nabi wafat, apa yang ditinggalkan oleh beliau ialah Quran, selain daripada sebuah masyarakat Islam di Semenanjung Arab, yang telah dilahirkan dan dididik oleh beliau. Quran ini belum tersusun menjadi sebuah buku pada waktu itu, tetapi catatan-catatannya di atas kulit dan di atas bahan-bahan lain ada tersimpan di rumah Nabi dan dengan beberapa orang setiausaha Nabi yang telah bertindak sebagai pencatat-pencatat wahyu. Juga Nabi sendiri telah menyusun Quran, di bawah bimbingan Jibrail, mengikut susunan yang wujud sekarang, dan beliau telah mengajar susunan ini kepada banyak sahabat dengan menghafal bahagian-bahagian Quran yang wujud tiap-tiap Ramadan, dan seluruhnya sebelum beliau wafat. Dalam pemerintahan Abu Bakr, Abu Bakr telah mengarah Zaid bin Thabit, salah seorang setiausaha Nabi yang rapat, mengumpul dan menyusun Quran daripada semua catatan yang wujud dan juga daripada para hafiz. Inilah Quran yang dijadikan edisi rasmi dan disebarkan ke segenap pelosok empayar Islam oleh Khalifah Uthman dalam pemerintahan beliau. Dengan demikian, Quran dibuktikan oleh sejarah sebagai sebuah dokumen yang mutawatir.2Permulaan Hadis

Hadis-hadis sebenarnya timbul beberapa dekad kemudian dan dikumpulkan secara rasmi antara dua dengan dua setengah abad kemudian, bukan atas kehendak atau perintah Nabi, tetapi oleh sebab-sebab lain. Malah ada tiga buah hadis yang melarang catatan hadis,3 tetapi kaum ahlul-Hadis telah berhujah bahawa larangan terhadap catatan hadis dibuat oleh Nabi pada peringkat awal untuk mengelak daripada dicampur-adukkan hadis dengan Quran, dan, kata mereka, larangan ini kemudian telah dibatalkan.4

Seperti telah saya nyatakan dalam Bab I, apa yang dikatakan oleh kaum Sunnah Enam Buku ‘sahih’ yang dikumpul oleh Bukhari, Muslim, Tirmidhi Abu Daud, Ibn Majah dan al-Nasai tidak wujud pada waktu Nabi wafat, sepertimana Quran sudah wujud, tetapi wujud hanya antara 210 hingga 230 tahun selepas Nabi wafat. Mengapa? Bukankah hakikat ini saja menunjukkan bahawa Hadis satu perkembangan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sendiri? Beberapa orang sarjana Hadis moden5 telah berusaha kuat untuk membuktikan bahawa hadis-hadis telah dicatat pada waktu Nabi masih hidup lagi, dihafal dan diperturun kan dari generasi ke generasi hingga ke abad kedua Hijrah bila kumpulan-kumpulan rasmi dibuat. Soalan yang masih tidak terjawab, walaupun sekiranya kita menerima kesimpulan mereka, ialah mengapakah kumpulan atau kumpulan-kumpulan rasmi Hadis tidak dibuat lebih awal, khasnya dalam pemerintahan khalifah-khalifah al-Rasyidun?

Jawapan yang diberi oleh kaum ahlul-Hadis bahawa hadis-hadis tidak ditulis pada masa Nabi masih hidup untuk mengelak daripada dicampur-adukkan dengan Quran tidak begitu memuaskan, kerana beberapa dokumen Nabi, seperti Piagam Madinah, perjanjian-perjanjian beliau dan surat-surat beliau, telah ditulis atas perintah beliau. Hadis juga boleh ditulis dengan dinyatakan bahawa ia hadis, dan bukan Quran. Sebaliknya, hakikat bahawa hadis dicatat dan dikumpul kemudian tidak pula menghindar setengah hadis dicampur-aduk dengan Quran, seperti yang terjadi dalam kes hukuman zina.6 Kita juga mempunyai sumber-sumber sejarah kemudian yang menyatakan bahawa Khalifah Abu Bakr telah membakar catatan hadisnya (dikatakan 500 semuanya), kerana takut hadis-hadis itu tidak benar,7 dan bahawa Khalifah Umar Ibn Khattab telah membatalkan rancangannya untuk mengumpul hadis-hadis, kerana tidak mahu mengalih pandangan umat Islam daripada Quran kepada Hadis.8

Pada pendapat saya, kita hanya boleh menggali asal-usul Hadis dengan bertanya kepada Quran, satu-satunya kitab yang lengkap yang tidak mengandungi kepalsuan. Quran menerangkan bahawa sesuatu umat tidak berpecah kepada puak-puak setelah perutusan Tuhan datang kepada mereka kecuali kerana cemburu dan perhitungan kepentingan menguasai mereka, maka perpecahan berlaku dan puak-puak timbul.

Dia menetapkan bagi kamu agama yang ditetapkan bagi Noh, dan apa yang diwahyukan di sini, dan apa yang ditetapkan bagi Ibrahim, Musa dan Isa. Kamu hendaklah berpegang kepada agama yang satu, dan jangan berpecah-belah. Memang amat sukar bagi penyembah-penyembah berhala untuk menerima apa yang kamu anjurkan. Tuhanlah yang mendekatkan kepadaNya sesiapa yang Ia kehendaki; Dia memimpin kepadaNya mereka yang tunduk. Mereka menjadi pecah-belah hanya setelah datang ilmu kepada mereka semata-mata kerana cemburu…Kamu hendaklah menyerukan dan berpegang kepada kitab ini seperti telah diperintahkan, dan jangan mengikut kehendak-kehendak mereka. (Quran, 42:13-15)


Kamu hendaklah berpegang teguh kepada tali Allah, kesemuanya, dan jangan berpecah-belah. Bersyukurlah kerana nikmat-nikmat Tuhan kepadamu: kamu dulunya bermusuhan, dan Dia mempersatukan hati kamu. Berkat rahmatNya kamu menjadi saudara…Hendaklah ada satu golongan di kalangan kamu yang menyerukan kebajikan, menganjurkan kebaikan dan melarang kejahatan. Inilah mereka yang menang. Janganlah jadi seperti mereka yang berpecah-belah, dan berbantah satu sama lain, walaupun setelaah datang wahyu-wahyu kepada mereka. (Quran, 3:103-05)


Ayat-ayat di atas menjelaskan dua perkara yang penting. Pertama, perutusan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain, walaupun benar dan baik sukar hendak diterima oleh penyembah-penyembah berhala. Mereka menerima sekejap, kemudian berbalik kepada keadaan mereka yang lama. Kedua, mereka berbalik kepada keadaan lama kerana cemburukan satu sama lain dan hendak menghambat kebendaan. Pendek kata, kecenderungan manusia kepada kebendaan dan sukarnya untuk mereka mengikut ajaran-ajaran para nabi, termasuk Nabi Muhammad, merupakan punca perpecahan setelah ajaran-ajaran itu datang kepada mereka.

Kita akan melihat bahawa hadis-hadis muncul dengan banyaknya pada waktu yang sama dengan kemunculan perpecahan di dalam masyarakat awal Islam. Hubungan di antara kedua fenomena ini timbal-balik: perpecahan membawa kepada perekaan hadis: perekaan hadis mengekalkan perpecahan.

Sambongan: Pertelagahan Politik

Saturday, May 17, 2008

Now released!

Mencari Jalan Pulang -- Daripada Sosialisme kepada Islam
Kassim Ahmad.


Photobucket

Yes, THE Pak Kassim, the writer of the controversial 'Hadis -- Satu Penilaian Semula'.

The book is about his rich colorful life. Born in Kedah, Pak Kassim studied at University Malaya in Singapore in the 50s, and later taught at The School of Oriental & African Studies in London in the 60s.

He was the Chairman of Parti Sosialis Rakyat Malasia for 18 years from 1966 to 1984.

The storytelling is interesting, and very personal. An aspect of Malaysiana all, especially our young would find need to know. The life of a well known original thinker, a man not bound by prescribed or artificial boundaries. The life story of an intellectual unafraid to pursue his ideas wherever they may lead him to. In so doing he also gives us a reflection of ourselves and our society., together with glimpses of our history.

Read about his childhood stories growing up during the deprivation of Japanese Occupation, and later attending an English school during colonial times where he learned and acquired his life-long love for books and reading.

Undergraduates today attending universities under "our" control would be stunned to learn how much freedom students had in the 1960s attending campuses under colonial control!

Now available in all major bookstores.