Wednesday, November 30, 2005

SUATU KRITIKAN TERHADAP FALSAFAH MARXIS[1]

Part II

Kesilapan Idealisme dan Materialisme

Kaum materialis berhujah bahawa, oleh kerana kita dapat membuktikan kewujudan alam lama sebelum wujudnya manusia, maka kewujudan alam tidak bergantung kepada kesedaran manusia. Sungguhpun ini satu kenyataan saintifik, ia tidak membuktikan bahawa alam wujud bebas dari kesedaran. Yang mana dulu, telur atau anak ayam? Soal ini nyata tidak dapat dijawab oleh kerana telur dan ayam pada hakikatnya satu. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahawa alam dan manusia satu. Tetapi, secara nisbi, manusia muncul kemudian daripada alam. Ini sekali-kali tidak bermakna alam itu wujud bebas dari manusia, kerana manusia, yakni kehidupan, kesedaran dan roh, salah satu sifat atau kemungkinan alam. Kalau kita hendak membuat kesimpulan, kesimpulan itu begini: bahawa alam atau jirim itu satu bentuk roh. Dengan kata-kata lain, alam bersifat rohaniah.[2]

Sungguhpun teori materialis ini kita sudah lihat tidak munasabah, teori idealis juga serupa. Alam objektif wujud secara konkrit dan bukan semata-mata bayangan fikiran manusia, seperti yang didakwa oleh kaum idealis. Buktinya manusia dapat menyaksikan wujudnya melalui pancainderanya. Kita menolak teori kaum idealis kerana ia tidak betul. Alam objektif satu kewujudan konkrit. Sesiapa yang menafikannya salah. Sebaliknya, kewujudan alam konkrit ini tidak bebas dari kesedaran manusia, kerana manusia sebahagian daripada alam konkrit itu. Dengan demikian, barulah kita dapat menyelesai dan menghapuskan kontradiksi dualisme kedua-dua golongan falsafah ini serta menegakkan monisme atau kesatuan wujud. Inilah doktrin Islam, seperti yang ternyata di dalam ayat Quran: “Puji-pujian bagi Allah, yang menjadikan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun, mereka yang kafir mempersekutukan Tuhan mereka.”[3] Ayat ini menunjukkan bahawa dualisme yang kelihatan di dalam dunia (seperti gelap dan terang) berasal dari Zat yang satu dan, dengan demikian, sebenarnya satu.

Marxisme: Monisme Yang Gagal?

Sebenarnya, falsafah Marxis materialisme dialektika bertujuan untuk mengemukakan satu doktrin yang monis, yakni materialisme yang di dalamnya terkandung gerakan (dialektik) yang bersifat roh. Marx sendiri tidak pernah menggunakan istilah “materialisme dialektika” (istilah ini pertama kali digunakan oleh G.Piekhanov) serta memanggil materialismenya “naturalisme konsiquen atau humanisme” yang “membezakan dirinya dari idealisme dan materialisme, di samping itu, merupakan hasil-hasil perpaduan dari kedua-duanya.”[4] Di dalam Tesis Pertama Mengenai Feuerbach, beliau berkata: “Kelemahan besar semua materialisme yang wujud dulu – termasuk materialisme Feuerbach – ialah bahawa benda, kewujudan, yang dikesani pancaindera, difahami hanya sebagai bentuk objek atau renungan, tetapi tidak sebagai aktiviti mengesan manusia, amalan, tidak secara sabjektif. Dengan demikian, jadilah segi aktifnya, berlainan dari materialisme, diperkembangkan oleh idealisme – tetapi secara mujarad saja, kerana sememangnya idealisme tidak mengerti hakikat sebenar aktiviti mengesan. Feuerbach mahu objek-objek yang dikesan dibezakan sebenarnya dari objek-objek fikiran, tetapi tidak memahami aktiviti manusia sendiri sebagai aktiviti objektif.[5] Materialisme Marx ini nampaknya menghapuskan dualisme di dalam teori serta meletakkan asas perkembangan satu falsafah monis. Tetapi oleh sebab-sebab sejarah (yang tidak dapat kita bicarakan di sini) dan juga beberapa kenyataan Marx sendiri yang membenarkan pendirian materialisme lama,[6] maka timbul sekurang-kurangnya dua aliran di dalam falsafah Marxis – “naturalisme-humanisme” dan “materialisme-dialektik”.[7] Malangnya, konsep dialektik – perkembangan alam dan manusia peringkat demi peringkat – untuk mengatasi kelemahan dualisme materialisme lama telah tidak berjaya. Jirim dan kesedaran, pada hakikatnya, tetap dianggap dua dan jirim tetap dianggap lebih utama di dalam falsafah materialisme dialektika.[8]

Dialektik atau perubahan alam peringkat demi peringkat melalui pergerakan – di alam tak bernyawa dan haiwan, seolah-olah secara buta, dan di alam manusia dengan kesedaran manusia – adalah suatu hal yang aneh. Mengikut teori Marxis, pergerakan ini timbul dari pertentangan di dalam benda-benda atau apa yang dikatakan perpaduan atau perhubungan tak terpisahkan di dalam pertentangan. Mengapa demikian? Seorang penulis Marxis menjawab: “Inilah satu rahsia muktamat yang tidak ada huraian. Keadaan sudah begitu.”[9]


Apakah Pemikiran Satu-satunya Cara Mengetahui?

Dualisme falsafah Marxis yang telah kita lihat menjelma di dalam epistimology atau teori pengetahuannya juga. Teori idea sebagai “gambaran cermin” kepada wujud (“kesedaran kita hanya satu imej dunia luar … dan yang wujud bebas dari yang menggambarkannya.” – Lenin) merupakan kesimpulan logic dari kenyataan bahawa jirim lebih utama daripada kesedaran dan menafikan hakikat kesedaran sebagai satu kategori dinamik untuk mengubah dunia. Nyatalah teori ini tidak boleh menghuraikan aktiviti kreatif manusia serta membezakan antara fikiran dan wujud. Teori ini yang bertentangan dengan pandangan Marx sendiri ((“Doktrin materialis bahawa manusia adalah hasil keadaan sekeliling dan pendidikan, dan, dengan demikian, manusia yang berubah adalah hasil keadaan sekeliling yang lain dan pendidikan yang berubah lupa bahawa manusialah yang mengubah keadaan sekeliling …”) kemudian dibetulkan dengan menyatakan bahawa: “Kesedaran manusia bukan saja menggambarkan dunia objektif tetapi juga menciptakannya.” – (Lenin). Tetapi dengan ‘pembetulan” ini kesedaran haruslah diakui sebagai satu kategori dinamik dan bukan hasil pasif dari jirim semata-mata.

Epistimologi Marxis menafikan pengetahuan mengenai wujud kecuali melalui pengesanan pancaindera terhadap dunia objektif serta pemikiran. Kalau kita hendak tahu rasa buah durian, kita mesti memakannya. Kalau kita hendak tahu keadaan udara di bulan, kita mesti pergi ke sana serta menyiasatnya. “…praktik sosial manusialah satu-satunya ukuran kebenaran pengetahuan mengenai dunia luar.”[10] Dengan demikian, ia menidakkan ilham, intuisi, dan wahyu sebagai cara-cara manusia mengetahui wujud. Tetapi sejarah agama, falsafah, sufi dan seni manusia telah menunjukkan terlalu banyak contoh dan bukti bahawa ilham, intuisi dan wahyu wujud sebagai fakta-fakta objektif manusia mengetahui Wujud. Satu contoh yang nyata dan besar sekali ialah Al-Quran sebagai wahyu Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Walaupun ada manusia pada tiap-tiap zaman yang ingin memungkiri kebenaran bahawa Al-Quran itu satu mukjizat besar – satu-satunya mukjizat Muhammad yang beliau akui – tidak ada siapa yang boleh menafikan kebenaran ini secara saintifik. Bagaimanakah boleh kita menghuraikan fenomena ilham, intuisi dan wahyu kecuali kita mengakui bahawa Hakikat atau Realiti mempunyai banyak peringkat – dari peringkat fizik-kimia ke peringkat rohaniah – dan manusia mempunyai kemungkinan mencapai peringkat wujud rohaniah dan membuat hubungan langsung dengan Wujud Tertinggi. Marx sendiri mengakui Wujud di dalam pelbagai peringkat: “Di dalam kajian kategori-kategori ekonomi seperti di dalam tiap-tiap sains sejarah dan masyarakat, mestilah diingati bahawa… kategori-kategori itu malah adalah bentuk-bentuk wujud, syarat-syarat kewujudan …”[11]

Apakah Jirim?

Untuk memahami masalah hakikat, kita kembali kepada soal apakah jirim? Lenin mentakrifkan:

Jirim ialah satu kategori falsafah yang menandakan reality objektif, yang disampaikan kepada manusia oleh alat-alat derianya dan yang disalin, digambarkan dan dibayangkan oleh alat-alat deria kita, sedangkan wujudnya bebas dari alat-alat deria itu.[12]

Kita telah melihat bahawa alam objektif atau jirim tidak dapat diasingkan secara mutlak dari kesedaran manusia. Jirim dan kesedaran satu. Dengan demikian, takrif ini tidak dapat menolong kita mengetahui apakah jirim itu sebenarnya. Penemuan-penemuan ilmu fizik mutakhir mengesahkan kesimpulan logika ini.

Dari 1600 ke atas, unit-unit jirim yang asas – sel-sel (corpuscles), butir-butir (particles), atom – telah dianggap sebagai kasar, kaku dan pasif. Sejak 1926 gambaran ini telah bertukar sma sekali. Mass atau benda telah tidak dapat dibezakan dari tenaga (energy). Sebaliknya, tiap-tiap jenis benda yang asas – sama ada jirim atau tenaga – hendaklah dihubungkan dengan satu cara interaksi yang bersangkutan dan ruang tarikan tenaga (field force). Photon electrons, mesons, nucleous – semua ini mempunyai dua aspek, sebahagian dikenali dengan sifat mass yang kaku atau tenaga menyendiri (intrinsic energy) dan sebahagiannya dengan corak hubungannya dengan persekelilingan … Begitu juga, perdebatan-perdebatan lain yang memanjang mengenai … kenyataan dunia jirim atau hubungan antara benda-benda jirim dengan alat-alat deria kita terpaksalah dikaji semula dari segi perubahan-perubahan d dalam konsep kita mengenai jirim.[13]

Bolehlah kita mengetahui realiti muktamad atau jirim? Seorang ahli kaji fizik Inggeris yang terkemuka, Sir James Jeans, telah menulis:

Satu tinjauan tentang kajifizik mutakhir telah menunjukkan bahawa semua percubaan untuk membuat model atau gambaran mekanis telah gagal dan pasti gagal. Kerana model atau gambaran mekanis mesti menggambarkan benda-benda bergerak di dalam ruang dan masa, sedangkan baru-baru ini telah menjadi jelas bahawa proses-proses muktamad alam tidak berlaku, dan tidak boleh digambarkan, di dalam ruang dan masa. Dengan demikian, satu fahaman tentang proses alam yang muktamad sebenarnya di laur kemampuan kita.[14]

Menulis tentang asal-usul kehidupan, seorang ahli sains Marxis Inggeris, J.D. Bernal, telah menyatakan:

Dengan memakai peraturan-peraturan kaedah sains yang ketat mengenai perkara ini, boleh ditunjukkan dengan berkesan pada beberapa peringkat di dalam kisah ini bagaimana kehidupan tidak boleh muncul; ketidak-mungkinannya terlalu besar, kesempatan-kesempatan untuk munculnya kehidupan terlalu sedikit. Malangnya untuk pandangan ini, kehidupan wujud di Bumi ini … Berhadapan dengan kesulitan ini, timbullah kecenderungan untuk … merojok kepada ciptaan khusus … Pilihan lain … ialah mengakui kejahilan total dan menasihati ahli-ahli sains yang serius meninggalkan penyelidikan ini hingga satu masa lain apabila lebih banyak pengetahuan telah terkumpul.[15]

Ruang dan Waktu Adalah Nisbi

Agak memeranjatkan kita membaca tentang kewujudan bebas dan kemutlakan ruang dan waktu di dalam sebuah buku falsafah materialis yang menganggap dunia sebagai dinamik dan di dalam keadaan perubahan senantiasa. Penulisnya berkata: “Ruang dan waktu benda objektif, kewujudannya tidak bergantung kepada kesedaran kita … ruang dan waktu juga kekal abadi.”[16] Tetapi mengikut teori nisbi Einstein yang telah terbukti kebenarannya, ruang dan waktu itu relatif – relatif kepada satu “bidang rujukan” di mana kejadian-kejadian di dalam alam boleh dirujukan. Umpamanya, manusia itu kecil dibanding dengan ikan paus, tetapi besar disbanding dengan lalat. Jadi, ruang yang dipenuhi manusia itu tidak tentu besar-kecilnya; ini hanya dapat ditetapkan dengan merujuk kepada satu “bidang rujukan” – ikan paus atau lalat. Begitu juga dengan masa. Pada kelajuan cahaya, iaitu 186,282 batu sesaat, masa tidak bergerak dan ruang mengikut aliran gerakan sifir! Di dalam kehidupan hari-hari, kita selalu mengalami kenisbian ruang dan msa ini. Bila kita membuat sesuatu kerja yang kita sukai, maka perjalanan masa tidak kita rasakan. Begitu juga dengan ruang. Sesuatu perjalanan itu kita rasa jauh kalau tidak ada sesuatu perkara yang mengasyikkan yang boleh melupakan kita kepada perjalanan masa. Memang perjalanan 100 batu atau 2 jam itu tetap 100 batu dan memakan masa 2 jam juga, yakni objektif, walaupun kita mungkin rasa tidak sampai 100 batu atau 2 jam, atau sebaliknya, yakni sabjektif. Ini membuktikan, walaupun ruang dan masa itu objektif, mereka juga sabjektif. Mereka tidak mutlak, sebaliknya relative – 100 batu dan 2 jam kepada siapa? Kajifizik sekarang menyatakan bahawa tidak ada kelajuan yang boleh melebihi kelajuan cahaya (186,282 batu sesaat), tetapi Al-Quran telah menyebut dua kelajuan yang melebihi kelajuan cahaya, iaitu (a) sehari di sisi Tuhan sama dengan 1,000 tahun manusia dan (b) sehari Tuhan sama dengan 50,000 tahun manusia.[17] Ini bermakna di alam-alam kerohanian Tuhan, wujud kelajuan 20 juta dan 1,000 juta kali ganda lebih laju daripada cahaya! Nyata sekali bahawa ruang dan masa nisbi.[1] Esei ini ditulis sebagai ulasan terhadap buku Lee Ban Chen (penterjemah) Introduksi kepada Ilmu Falsafah, Syarikat Penerbitan Tuna, Kuala Lumpur, 1975; 158 hal; $3.00. Buku ini telah diterjemah dan disesuikan dari buku Tionghua yang ditulis oleh Li Yi. Esei ini disiarkan dalam majalah Dewan Bahasa, Disember, 1975; hal. 821-836.
[2] Inilah kesimpulan ahli falsafah Islam Muhammad Iqbal. Lih Dr Jamila Khatoon. The Place of God, Man and Universe in the Philosophic System of Iqbal, Karachi: Iqbal Academy, 1963, hal. 79.
[3] Al-Quran, 6:1.
[4] Economic and Philosophic Manuscripts, (terjemahan Miligan); hal. 102.
[5] Feuer, Lewis S. ibid, hal. 243.
[6] Umpamanya, “Bukannya kesedaran manusia yang menentukan wujud mereka, tetapi, sebaliknya, wujud sosial mereka yang menentukan kesedaran mereka.” (Critique of Political Economy, 1859; hal. 10-13).
[7] Gajo Petrovic. Marx in the Mid-Twentieth Century, New York: Anchor Books, 1967; hal. 59.
[8] Mungkin Marxis akan berhujah bahawa, oleh kerana dialektik telah menghubung dan menyatukan jirim dan kesedaran, maka dualisme lama telah dihapuskan. Ini tidak benar, kerana doktrin asas materialisme bahawa alam berpunca dari jirim memerlukan ia mengakui hakikat kesedaran kemudiannya, dan dengan itu memecahkan wujud kepada jirim dan roh.
[9] Maurice Cornforth. The Open Philosophy and the Open Society, New York: 1968; hal. 101.
[10] Mao Tze-tung. Selected Works. Peking: Foreign Language Press, 1965, hal. 296.
[11] Lukacs, Georg. History dan Class Consciousness, London: Merlin Press, hal. 4.
[12] Lenin, V.I. Materialism and Empirio-Criticism, Selected Works, Vol. XI, London: 1939, hal. 192.
[13] The Encyclopedia of Philosophy, op.cit hal. 217.
[14] Robert M. Linscott. The Philosopher of Science, New York, 1969, hal. 364-5
- Tekanan saya punya.
[15] Bernal J.D. The Origin of Life, London: Weidenfeld & Nicolson, 1967; hal. 120.
[16] Hal. 22&23
[17] Al-Quran, 24:47 dan 70:4

1 comment:

IBNU ABDILLAH said...

Menyentuh tentang materialisme, kaum materialis tidak mempercayai bahawa ruangmasa bersifat dinamik dan sentiasa di dalam keadaan berubah-ubah. Bahkan bagi mereka, ruangmasa bersifat statik dan wujud sediakala, iaitu wujud tanpa didahului dengan ketiadaan, bukannya wujud ex nihilo.

Implikasi fahaman materialis ini amat menjijikkan bagi setiap orang yang beriman. Kerana jika alam wujud sediakala, maka ia tidak dicipta. Jelas sekali bahawa materialisme tidak memerlukan kehadiran Sang Pencipta dalam membicarakan kewujudan ruangmasa (dan kehidupan yang terkandung didalamnya).

Materialisme tidak didasarkan kepada hasil penemuan saintifik, sebaliknya berdasarkan sangkaan semata-mata, atau dalam kata-kata yang lebih enak didengar, berdasarkan premis yang rapuh dalam argumennya. Ironisnya, ia melabelkan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai karut!

Abad ke-20 menjadi malapetaka terhadap materialisme, bilamana para kosmologis membongkar kepalsuanya samada secara sengaja atau tidak.


Redshift

Salah satu daripada hasil-hasil cerapan yang signifikan dalam perkembangan sejarah kosmologi dan kemerosotan sejarah materialisme adalah berkenaan fenomena redshift. Redshift berlaku bilamana sesuatu objek langit yang bercahaya bergerak menjauhi seseorang pencerap. Objek-objek langit ini bolehlah diklasifikasikan secara kasarnya sebagai bintang, galaksi terdekat, galaksi jarak sederhana dan galaksi terjauh. Spektrum cahaya yang mereka pancarkan ke bumi tampaknya berbeza daripada spektrum daripada objek yang statik - sinar cahaya yang dicerap ini memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Bahkan semakin jauh sesuatu objek langit (yang bercahaya) daripada pencerap, semakin besar pula panjang gelombang cahayanya. Ini bermakna panjang gelombang tersebut menghampiri panjang gelombang cahaya merah, kerana cahaya merah mempunyai panjang gelombang terpanjang di antara sinar-sinar cahaya nampak.

Kajian terhadap spektrum ini menunjukkan bahawa, bukan sahaja galaksi-galaksi bergerak menjauhi bumi, tetapi juga menjauhi antara satu sama lain! Dengan lain perkataan, semakin jauh kedudukan sesebuah galaksi daripada kita, semakin tinggi pula kelajuannya. Bukti cosmological redshift ini ditemui oleh Edwin Hubble, seorang berbangsa Amerika pada tahun 1929. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli-ahli astronomi moden terkemuka yang merintis asas kosmologi fizikal hari ini(Encarta Encyclopedia).

Cosmological redshift membawa manusia kepada kesimpulan bahawa alam semesta mengalami proses pecutan dalam pengembangan saiznya. Natijahnya, para kosmologis telah mula menjejaki sejarah alam. Jika alam ini sifatnya mengembang dan membesar, tentulah ia memiliki saiz yang lebih kecil di masa lampau. Ini bermakna, semakin jauh kita menelusuri dimensi masa ke belakang, semakin kecil kelihatan alam maya ini, sehingga ia kembali menjadi suatu titik, berbilion-bilion tahun yang lalu! Bumi dan segala objek langit seperti bintang, buruj, sistem suria, galaksi dan gugusan galaksi serta langit yang kita tatap hari ini adalah bermula daripada titik ini.

Dan tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawasanya langit dan Bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai
benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya?
(21:30)

Oleh kerana alam semesta terdiri daripada materi, maka apabila seluruh materi berkumpul, titik singulariti ini mencapai suhu dan ketumpatan tak terhingga, di mana hukum fizik tidak lagi dipatuhi.


Big Bang dan Tentangan Materialisme

Melampaui idea dominan di atas, ahli-ahli fizik Amerika George gamow (anak kelahiran Rusia) bersama-sama para pelajarnya Ralph Alpher dan Robert Herman mengusulkan idea yang mencabar teori sedia ada. Dalam tahun-tahun 1940-an, mereka mengembangkan idea tentang ledakan materi dan tenaga yang maha dahsyat pada detik di mana alam muncul. Teori ini dinamakan big bang oleh seorang materialis, Fred Hoyle, ahli astronomi berbangsa British pada tahun 1950. Ironisnya, Fred Hoyle sendiri menentang teori ini.

Maka teori-teori evolusi dan nasib alam semesta pun terus-menerus berjalan dan mengalami evolusi yang tersendiri pula dalam memahamkan manusia tentang alam yang telah dan masih membesar dan menyejuk sejak ledakan big bang. Persoalan-persoalan baru timbul di sini. Apakah alam jagat akan terus mengembang selama-lamanya? Mungkinkah ia akan kembali kepada keadaannya yang asal - suatu titik berketumpatan tak terhingga yang mengandungkan seluruh materi dan tenaga di alam maya ini?

Sekarang ini, pencapaian penyelidikan dalam fizik zarah membolehkan kita menjejaki detik-detik awal (kurang daripada satu saat) selepas peristiwa big bang. Ahli-ahli kosmologi mempercayai bahawa suatu model boleh diperolehi bagi alam semesta yang berusia 1x10-43 saat(0.0000000000000000000000000000000000000000001 saat) selepas big bang. Untuk menjelaskan ‘tingkah laku’ alam lebih awal daripada usia ini, memerlukan suatu teori yang mempersenyawakan teori-teori kerelatifan umum dan mekanik kuantum, dan ini hampir mustahil dilakukan. Oleh yang demikian, para saintis sebenarnya tidak mengkaji big bang itu sendiri, sebaliknya merumuskan kewujudannya daripada fenomena pengembangan alam semesta.

Teori big bang membawa Gamow dan pelajar-pelajarnya kepada suatu hipotesis bahawa pada masa sekarang, masih kedapatan radiasi yang tersebar dalam alam semesta dengan sekata, hasil daripada ledakan big bang bilionan tahun yang lalu. Malangnya, idea hebat ini dilupakan untuk beberapa lama.

Pada pertengahan abad ke-20, bilamana teori big bang diperkenalkan, sebilangan kosmologis mendakwa bahawa idea creatio ex nihilo atau sudden beginning untuk alam semesta tidak boleh diterima oleh falsafah. Golongan ini didominasi oleh pandangan ahli-ahli astronomi materialis Hermann Bondi (Austria-British), Thomas Gold (Austria-Amerika) dan Fred Hoyle. Bondi, Gold dan Hoyle cuba menimbulkan semula suatu teori yang menjadi lawan kepada big bang, iaitu steady-state. Teori steady-state menyatakan bahawa pada suatu ketika dahulu, alam ini kelihatan sama dengan keadaannya sekarang, dan tidak berubah terhadap masa. Dengan lain perkataan, alam semesta ini tidak mengalami evolusi.


Prinsip Kosmologi vs Prinsip Kosmologi Sempurna

Teori big bang diasaskan di atas suatu prinsip yang dipanggil prinsip kosmologi. Prinsip ini menyatakan bahawa dalam skala yang besar, alam semesta ini sama sahaja di antara suatu bahagian dengan suatu bahagian yang lain (homogen) dan juga kelihatan sama dalam semua arah (isotropik) pada satu-satu masa.

Jika anda memandang ke hadapan, belakang, kanan dan kiri, anda tidak dapat membezakan bahagian-bahagian alam ini, di antara satu sama lain. Bahagian kanan kelihatan sama sahaja dengan bahagian kiri dan begitulah seterusnya, tidak kira di mana kedudukan anda di alam ini (bumi, bulan, bintang dan sebagainya). Akan tetapi, konsep persamaan bahagian-bahagian alam dalam semua arah ini adalah benar pada skala yang besar. Bahagian-bahagian tersebut mestilah terdiri daripada gugusan galaksi yang banyak, dan untuk mencerapnya pula memerlukan penggunaan teleskop sofistikated. Dengan ini, anda akan melihat bahawa taburan galaksi-galaksi tersebut kelihatan sama sahaja di antara mana-mana bahagian alam. Ini adalah salah satu gambaran yang diberikan oleh prinsip kosmologi.

Satu lagi fenomena alam yang signifikan dalam menyokong prinsip kosmologi ialah latarbelakang gelombangmikro kosmos (CMB). Data-data pencerapan menunjukkan pada saat ini, alam maya dipenuhi oleh suatu tenaga yang amat rendah dan radiasi yang amat sekata (CMB), sebagai kesan terma daripada ledakan big bang. Beza di antara dua nilai pengukuran (pada titik-titik arbitrari di angkasa lepas) yang dibuat terhadap CMB adalah terlampau kecil, dengan suhu purata kira-kira 4K (-269 darjah Celcius).

Jika teori big bang diasaskan di atas prinsip kosmologi, teori steady-state pula disokong oleh prinsip kosmologi sempurna sebagaimana yang dicadangkan oleh Bondi, Gold dan Hoyle (BGH). Prinsip kosmologi sempurna menyatakan bahawa alam semesta bukan sahaja bersifat homogen dan isotropik, tetapi juga juga kelihatan sama setiap masa. Jika prinsip kosmologi bersifat time-dependent, prinsip kosmologi sempurna pula bersifat time-independent. BGH menyarankan, materi tercipta secara berterusan - pada kadar yang terlalu rendah untuk dicerap secara fizikal - untuk mengekalkan ukuran ketumpatan alam semesta sepanjang masa, dan dengan ini, alam semesta menjadi tidak dinamik. Jika ini berlaku, maka benarlah teori steady state yang menyatakan bahawa alam ini sentiasa kelihatan sama, dulu, kini dan selamanya.

Akan tetapi, saranan BGH ini nampaknya tidak bersalahan dengan konsep pengembangan alam semesta. Alam semesta mengembang, tetapi pada masa yang sama, ketumpatannya tidak berubah. Konsep ketumpatan alam yang malar ini membawa kepada penafian tentang wujudnya titik singulariti (punca ledakan big bang) kerana titik ini sebenarnya memiliki ketumpatan yang tak terhingga (sedangkan ketumpatan alam adalah terhingga pada masa sekarang). Jika titik singulariti tidak wujud, maka alam ini tidak wujud daripada ketiadaan, bahkan wujudnya itu bersifat sediakala (sejak azali?). Inilah asas teori steady state.

Begitu kedegilan kaum materialis dalam mempertahankan materialisme. Namun apakah ertinya kedegilan ini, bila manusia sudah terdedah dengan fakta-fakta pencerapan kosmologi yang menyokong kedinamikan ruangmasa dan membawa mereka kepada Kebenaran.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar… (45:22)

Selamat jalan materialisme, selamat tinggal ateisme!..